Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvod » Články » Novinky » Přichází čas na pravdu, již brzy...

Přichází čas na pravdu, již brzy...

Dnešním dnem dávám avízo, že s novým rokem přijdou i mé nové aktivity. Budou ovšem jiného charakteru než doposud.

Moje nové aktivity budou úzce spojeny s objasňováním a bilancováním mojí praxe a zkušeností za uplynulých 21 let, a rovněž budou tvořit zcela novou strukturu, přesnější pojmenování a půjdou do nejhlubší možné podstaty.

Už je čas na pravdu a fakta, které nejsou založeny pouze na výsledcích mé jednadvacetileté profesní praxe, ale uváděním této praxe do života. Moje praxe byla někdy bolestivá, avšak nikdy tak, aby nešla ta bolest unést, protože při sebevětší bolesti pomáhal pocit, že jednou každá lež i pravda vyjde najevo. Tento čas nastal...

Během 21 let jsem ať individuálně, nebo i kolektivně předávala klientům fakta, jejichž cílem bylo jediné: naučit ty, kteří o to stojí, být zdravými svým vlastním přičiněním. Neznamenalo to nic jiného, než je naučit žít v souladu se svým svědomím.

Uplynulých 21 let přibývaly bohaté zkušenosti, kdy jsem tato předávaná fakta s úspěchem a s radostí pomáhala aplikovat všem, kteří o ně stáli.

Tyto zkušenosti nepřibývaly jenom v pracovní oblasti.

Teorie se nejvíce ověřuje tím, že ten, kdo hlásá určitou teorii, metodiku, filozofii, tou teorií bude žít sám.

Nejvíce se má teorie ověřila zejména v mé osobní rovině, kdy jsem měla možnost prokázat sílu svojí víry v to, co učím ostatní.

Během těchto let jsem zažila mnoho situací, kdy jsem podstupovala zkoušku toho, nakolik sama žiji pravdou, v kterou sama věřím...   Zejména, když na tu pravdu, především ke konci tohoto období, téměř nikdo nevěřil...

V duchu rčení:
Pravda je a zůstává pravdou, i když jí nikdo nevěří.
Lež je a zůstává lží, i když jí věří všichni.

Zažila jsem různé, nejen profesní, ale osobní zkušenosti zejména z roviny kontaktu se státní a veřejnou správou, rovněž i se svobodnými povoláními, a z dalších oblastí. Mám již po těchto 21 letech zkušeností rozsáhlý přehled, analýzy i výstupy z analýz těchto zkušeností. Mám hmatatelné důkazy jak to (nejen) v těchto oblastech vypadá, když se nezohledňuje svědomí, a rovněž jaké to má dopady i důsledky na zdraví a život člověka ve všech jeho rovinách, úrovních.

Je čas na pravdu vyplývající z těchto zkušeností.

Nyní je čas na konkrétní bilancování a konkrétní výstupy této pravdy, získané a ověřené z těchto osobních zkušeností a i z mé profesní praxe. Během své profesní praxe jsem provedla nejméně 10 000 analýz lidských osudů - zejména v oblasti psychických a fyzických nemocí, jejich příčin a důsledků (a to na základě období před propuknutím nemoci, ale i během samotné nemoci a po nemoci v krátkém i dlouhém časovém horizontu).

Tyto konkrétní a ověřené výsledky z osobních zkušeností i z praxe jsem sestavila konkrétní výstupy – které jsem nazvala Kalibrace podle svědomí.

Tato ucelená fakta se netýkají pouze nemocí, týkají se všech oblastí lidského života.

Tato fakta budou objasňovat neměnná, pevná, dosažitelná a povzbudivá pravidla, rovněž jejich vliv na kvalitu a kvantitu života, ověřená léty nelehké, avšak konkrétní a cílené práce se svědomím u nejméně 10 000 případů, a rovněž prověřená v osobní rovině, která náležitě ověřila, zda a nakolik obstojím já sama ve svém životě a nakolik jsou tato pravidla splnitelná.

Výstupy budou předloženy každému, kdo projeví zájem poznat do hloubky fenomén svědomí, zejména, tomu, kdo si uvědomuje, že se svého svědomí nemá bát, že ho má milovat a ctít, ale nezná, jak na to.

Malá ochutnávka

První výstup ověřený praxí je nejdůležitější fakt:

Svědomí existuje.

... a to bez ohledu na to, zda si ho lidé uvědomují či nikoli. Existuje bez ohledu na to, zda v něj lidé věří, nebo nevěří, zda ho ignorují, anebo poslouchají, zda ho uznávají či nikoli...

Fenomén svědomí je uznáván, i když dost pochybně, ale lepší než vůbec ne, ve všech oblastech státní a veřejné správy či ve svobodných povoláních. Na svědomí se ve svých slibech odvolává v ČR téměř každý, komu je při nástupu do funkce svěřována veřejná moc, či kompetence závažným či zásadním způsobem zasahovat do lidských osudů.

Ve svých slibech ho zmiňují mnozí, avšak paradoxně ne všichni, kteří obdrží moc a kompetence zásadně ovlivňovat lidské osudy. Zmínky o svědomí ve slibech těchto vlivných osob ovšem vyznívají dost pochybně – nebudí důvěru. V budoucnu bude zajímavé zanalyzovat jednotlivé sliby vlivných lidí. Tito lidé vlastně nemají do hloubky ani ponětí, co to svědomí je, a přesto na něj přísahají, resp. slibují, nebo se ve svých slibech na něj odvolávají.

Ve souvztažnosti mezi slibem a svědomím platí další fakt o svědomí – o co méně návaznosti a zmínky o svědomí, o to více černot a nekalostí se děje v dané oblasti.

Pro zajímavost uvádím, kdo všechno musí ve svém slibu zmiňovat své svědomí, kdy je vhodné vědět, že bez pronesení tohoto slibu k nástupu do funkce formálně ani fakticky ze zákona nedojde:

  • Svědomí zmiňují představitelé státu: prezident, poslanci a senátoři, soudce ústavního soudu, soudce i přísedící soudce, justiční čekatel, přísedící kárného soudu (dokonce dvakrát!), státní zástupce, veřejný ochránce práv.
    Svědomí ovšem ve svých slibech nezmiňují: členové vlády (!), právní čekatelé, členové Nejvyššího kontrolního úřadu(!).

  • Svědomí zmiňují ve svých slibech tito představitelé veřejné správy: státní zaměstnanec, kapitán lodi i první palubní důstojník, státní zaměstnanci vykonávající státní statistickou službu.
    Paradoxně se slovu svědomí vyhýbají a místo něho používají nic neznamenající slovo „svědomitě“ tito představitelé veřejné správy (!): členové zastupitelstva hlavního města Prahy, členové zastupitelstva kraje, členové okrskové volební komise při volbách do Parlamentu ČR, při volbách do zastupitelstev krajů a i obcí, do Evropského parlamentu, členové komise pro hlasování v krajském i místním referendu, znalec i tlumočník, stráž přírody, lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž.

  • Svědomí zmiňují ve svých slibech rovněž představitelé svobodných povolání: advokát, notář, soudní exekutor (tito dokonce dvakrát!), auditor, autorizovaný architekt (i cizinec usazený v ČR), autorizovaný inženýr (i cizinec usazený v ČR), autorizovaný technik (i cizinec usazený v ČR). Ovšem zmínce o svědomí se vyhýbají: patentoví zástupci.

  • Paradoxně ani noví občané České republiky nezmiňují ve svém slibu ani slůvkem své svědomí (tzn. lidově řečeno, nemusí se svého svědomí držet ani občané).

Existence slova „svědomí“ ve slibech vlivných lidí, není náhoda, či nedopatření, ani omyl. Odkaz na svědomí ve slibech funkcionářů při nástupech do vlivných funkcí je důkazem toho, že je toto slovo je významným fenoménem.

O moci a vlivu svědomí (či jeho části) mají ovšem největší povědomí jisté entity, které tahají ze zákulisí za „nitky“. Tyto entity řídí stát, potažmo dosazené funkcionáře, a řídí životy občanů daného státu.

Právě proto se děje zajímavý fenomén: při vzniku nových funkcí se se slůvkem „svědomí“ už nepočítá. A místo toho se nenápadně a plíživě slovo „svědomí“ mění na „svědomitě“. Mezi těmito slovy je propastní rozdíl, což si většina lidí vůbec neuvědomuje – slib o svědomitosti je slib k úplně jinému závazku, než slib s odkazem na svědomí. Svědomitost má zcela jiný význam, kdy například lze svědomitě zabíjet a svědomitě krást.... Slovo svědomí se buď mění na svědomitý, nebo se nenápadně ze slibů vlivných vypouští úplně.

V některých státech (např. Austrálie), už slovo svědomí ve svých slibech nezmiňují ani soudci, což je tristní. Tam už fakticky soudí soudci bez ohledu na jejich svědomí – kdy se nedrží ani zčásti svého svědomí.

Stejně tak prezident USA, pan D. J. Trump – ten rovněž při nástupu do své funkce nepřísahal, že bude vykonávat svojí funkci podle svého svědomí.

Je to plíživý trend, který se zavádí i u našich bezprostředních sousedů (kdy například nový kodex právníků SAK – Slovenské advokátní komory – nikoli náhodou vypustil slovo „svědomí“ ze svého etického kodexu, přičemž „svědomí“ bylo jeho součástí od nepaměti).

Jsou to zdánlivé maličkosti – ovšem opravdu pouze zdánlivé. Ve skutečnosti znamenají nesmírně negativní dopad na výkon funkce a následně i kvalitu života. Zhoubný dopad tohoto vypuštění slova „svědomí“ a téměř nulové povědomí o svědomí vnímá nejvíce ten, kdo si uvědomuje, jaký nesmírný a nezaměnitelný, nenahraditelný význam, vliv a dopad má fenomén svědomí.

Entitám ze zákulisí, mající skutečný vliv a moc řídit státní a veřejnou správu, slovo „svědomí“ vadí hodně, a proto se všemožně snaží, aby toto slovo bylo nenápadně vypuštěno ze slibů při nástupu do významných funkcí. Kdyby někdo udělal anketu u všech lidí, kteří přísahali na své svědomí, co to vlastně svědomí je, co o něm vědí, a rovněž, zda žijí v souladu se svým svědomím (nebo se o to alespoň pokouší), dostali by zcela jistě neúplné, rozpačité či protichůdné odpovědi, které by zcela jasně prokázaly, že tyto vlivné osoby přísahají na něco, o čem pořádně nemají ani ponětí. A jelikož nemají ponětí, co je jejich svědomí, tak podle něho nemohou ani zcela žít...

Někdo má ovšem zájem na tom, aby byl tento stav nevědomí (o svědomí) zachován, či dokonce prohlouben.

Tento počin znamená, že někdo má zájem na tom, aby slovo „svědomí“ neovlivňovalo ty, kteří rozhodují o osudech českého, moravského, slezského, ale i slovenského národa (nejen). Někdo, stručně řečeno, má zájem na tom, aby zejména Slované nebyli řízeni lidmi, kteří mají v popisu práce se držet svého svědomí.

Nejedná se o marginální záležitost, jak se mnoho lidí snaží podsouvat ostatním. Slovo „svědomí“ a vše, co s ním souvisí, nelze bagatelizovat.

Kdyby svědomí bylo bezvýznamným a prázdným pojmem, tak by si nikdo nedal námahu postupně toto slovo odstraňovat ze slibů vlivných lidí, kteří mají vliv na rozvoj a prosperitu národů.

Někdo má eminentní zájem na tom, aby se lidé přestali držet svého svědomí v práci a i v osobním životě.

Někdo má eminentní zájem na tom, aby se v lidech ztrácelo povědomí o tom, čím svědomí doopravdy je, aby žili životy bez zohledňování svého svědomí.

Proč je tendence vytlačovat svědomí z vnímání lidí a potlačovat povědomí i dalších souvislostech, které se týkají svědomí – zejména o jeho konkrétních dopadech na lidský život?

Odpovědi na tyto i další otázky, které zcela jistě vyvstanou, budu postupně zveřejňovat s jediným cílem: s cílem osvěty. Tato osvěta má za cíl umožnit pochopit podstatu svědomí a rovněž pochopit, jak nesmírný význam a vliv na kvalitu zdraví a života má svědomí.

Cílem osvěty následně, po předložení faktů o svědomí, bude navést lidi konkrétními tipy, aby se sami přičinili o zvýšení kvality života svého a potažmo i života ostatních s ohledem na své svědomí. Bude na každém, co si z té osvěty vezme...

Zkrátka, cílem osvěty bude navést jednotlivce, aby se přestat vyhýbat svému svědomí, aby se ho přestal bát a nenávidět ho... Aby si vytříbil jemnocit, kterým své svědomí bude cítit... Aby se ho naučil vnímat, a následně milovat a ctít... Aby naprosto vědomě  a rád žil v souladu se svým svědomím. Protože bez zohlednění svědomí nelze žít zdravě ani šťastně.

O tom, zda jsou tato fakta pravdivá, se může přesvědčit každý, kdo zkusí vytříbit svůj jemnocit, a následně se pokusí – byť na chvíli třeba v jediné oblasti - žít vědomě v souladu se svým svědomím.

Tento člověk začne být postupně zdravým a šťastným. Stav zdraví ani pocit, že je člověk šťastným, si nejde namluvit.

Zdravý a šťastný člověk je člověk následující své svědomí. Tento člověk má něco, co nemá jen tak někdo – tento člověk postupně září.

Nezačne zářit hned, ale postupně. O co více je člověk  zdravým a šťastným, o to více září.

Nikoho nemíním přesvědčovat, přesvědčit se o tom musí každý sám. 

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Komentáře

Poděkování

Dobrý den, paní Kuňová,

cítím to stejně jako paní Vlaďka. Také mě vždy srdéčko zaplesá při zjištění, že je nový článek na webu!
Je smutné, kam se společnost dostává a co se plíživě děje kolem nás, aniž bychom tomu věnovali hlubší pozornost. Často si kladu otázku, co všechno se bude muset stát, aby se lidé probudili a uvědomili si více zodpovědnosti sami za sebe i za věci kolem sebe.
V neděli jsem se vrátila z krátké návštěvy Nového Zélandu a už jenom ten obrovský rozdíl v chování lidí tam a tady a v jejich přístupu k životu i lidem kolem sebe, je víc než markantní. Netvrdím, že na Zélandu je vše v pořádku, ale už jen tyto "jemné" rozdíly dokáží člověku otevřít oči v mnoha oblastech a alespoň na chvíli pocítit nutnost a chuť zkusit něco změnit ve větším měřítku.
Děkuji za vaši práci a těším se na další články a vaše poselství.

Přidáno: 2. 11. 2017 8:32
[8] Mirka Schmidtová
Slova podpory

Paní Kuňová, jsem moc ráda za to, co děláte a jsem Vám moc vděčná. I Vaše další aktivity očekávám s velkou zvědavostí, protože vím, že to pro Vás není lehké, a přesto se pouštíte do těchto záležitostí, protože to tak je správně.

Už je načase, aby lidé prozřeli, je to velice zřejmé hlavně po letošních volbách.

Přiznávám, že jsem si dříve myslela, že Vy podporu nepotřebujete, protože se Vám daří už jenom hezky. Jak jsem se mýlila! Až nyní mi dochází, že to máte možná mnohem těžší než většina z nás, ale ze své cesty neustoupíte.

Přidáno: 2. 11. 2017 8:05
[7] Tatjana Kšandova
Táňa

Děkuji paní Kateřinko, velká část informací byla pro mne neznámá a jsem velmi nemile překvapená. Těším se na vaše další články. T. Kšandova.

Přidáno: 29. 10. 2017 16:19
[6] Helena Lukešová

Moc děkuji za zajímavý článek a nemůžu se dočkat dalších :-)
Přeji Vám ty nejlepší podmínky pro Vaši smysluplnou práci.

Přidáno: 27. 10. 2017 9:47
[5] Jarda

Dokonalé vystižení podstaty veškerých nepořádků odporujících dobrým mravům, počínaje státotvornými zákonodárci. život mne přesvědčil o tom, že je přínosné Vám naslouchat a přemýšlet o váze Vašich myšlenek.

Přidáno: 27. 10. 2017 9:00
[4] Vlaďka
Srdíčko zaplesalo

Moc moc Vás zdravím paní Katko.
Když jsem se ráno podívala do mailu a zjistila,že na stránkách Avenny je nový článek,srdííčko mi zaplesalo radostí.Často jsem na Vás i na paní Hanku a na Vaše poslání myslela,celou tu dobu jsem Vám hodně fandila a fandím stále.Moc ráda jsem si přečetla Váš článek a přeji Vám ať se Vám daří ve Vaší práci,protože má hluboký smysl.
Příjemné podzimní dny přeje Vlaďka Komlová

Přidáno: 27. 10. 2017 8:05
[3] Michaela Kopová

Dobrý den,
moc děkuji za hodně zajímavý článek a těším se na další. ☺

Přidáno: 27. 10. 2017 7:38
[2] Hanka

Dobrý den, moc ráda jsem si po delší době zase přečetla Váš nový článek. Přiznávám, že rozdíl ve slovech "svědomí" a "svědomitý" cítím, a snad i správně. Děkuji, že jsem si u sebe vše mohla uvědomit. Hanka

Přidáno: 27. 10. 2017 6:34
[1] Robert hruby

Mate pravdu. Fandim vam. Mate to tezke. Drzte se

Přidáno: 27. 10. 2017 0:22

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek